Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY V KOSTCE:

  1. Jsme rádi, že jste s námi!
  2. Pokud máte jakýkoliv dotaz, nebo problém, řekněte to prosím nám. Budeme se snažit vše vyřešit.
  3. Pokud se Vám projekt www.fyzioproskoly.cz líbí, podpořte nás prosím a řekněte to všem.
  4. Údaje, které nám poskytnete slouží pouze pro naše interní potřeby.
  5. Máte právo si vše rozmyslet a do 10 dnů svou objednávku on-line video kurzu bez udání důvodu zrušit.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej on-line kurzů

 

Milí návštěvníci webových stránek www.fyzioproskoly.cz,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej Našich on-line kurzů. Na webových stránkách www.fyzioproskoly.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném on-line kurzu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej on-line kurzů (v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „produkt“) přes webové rozhraní.

Samotný nákup on-line kurzů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi námi jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

 

Obsah VOP:

 

I. Základní údaje o nás    

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou on-line kurzů a jak se platí?

V. Jakým způsobem vám budou on-line kurzy zpřístupněny?

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a jak s autorskými právy?

VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS - tyto stránky provozuje 

Fyzio.tv s.r.o.

IČ:                               28595793

Sídlo:                         Skřivánčí 1149/8, 746 01 Opava, Česká republika

E-mail:                       info@fyzioproskoly.cz nebo info@fyzio.tv

Telefon:                      +420 737 286 200

Společnost je zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 33625.

Nejsme plátci DPH. Společnost je zastoupena jednatelem Petrem Urbančíkem

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupujeme už jen jako „Prodávající“.

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, s námi uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených on-line kurzů. Při koupi on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem).

I když předpokládáme, že typickým Kupujícím, který si koupí on-line kurz, bude vzdělávací instituce - škola, může být Kupujícím samozřejmě i spotřebitel, nebo podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte on-line kurz přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách www.fyzioproskoly.cz, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS ON-LINE KURZŮ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených on-line kurzů, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ ON-LINE KURZŮ: Pro objednání on-line kurzů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (Název vzdělávací instituce, adresu, jméno, příjmení, e-mail, IČ a další povinné informace), informace o objednávaném on-line kurzu (vložením objednávaného on-line kurzu do „košíku“ webového rozhraní).

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu.

Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o nás“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat on-line kurzy přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

 

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

1. CENA ON-LINE KURZŮ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Nejsme plátci DPH. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním on-line kurzů nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u on-line kurzu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu on-line kurz dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám přístup k on-line kurzu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

- Bezhotovostně on-line platební kartou nebo tzv. rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému  bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

- Bezhotovostně fakturou, na základě vystaveného řádného daňového dokladu s dohodnutou splatností v délce 14 kalendářních dnů. Toto platí pouze pro klienty z řad vzdělávacích institucí - škol.

On-line kurzy není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU ON-LINE KURZY DODÁNY?

A. Dodací podmínky on-line kurzů:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi on-line kurzu vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce.

- na elektronickou adresu budou zaslány linky s odkazy na jednotlivé lekce kurzu, které již byly uvolněny k distribuci. V intervalech zveřejněných v popisu kurzu pak budou zaslány na elektronickou adresu další linky s odkazy do okamžiku naplnění počtu objednaných dílů kurzu, které je uvedeno v popisu kurzu na webových stránkách.

2. DODACÍ LHŮTA. On-line kurz bude dodán ihned po potvrzení objednávky prostřednictvvím webového rozhraní. V případě bezhotovostní úhrady on-line platební kartou nebo tzv. rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu ihned po potvrzení realizace platby společností ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U on-line kurzů nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

 

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY?

1. Digitální obsah (on-line kurz) poskytujeme zpřístupněním adresy webové stránky pouze vám, jako Kupujícímu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s webovou stránkou, je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. On-line kurzy jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě on-line kurzů sami dosáhnete. On-line kurzy nenahrazují osobní konzultaci. Upozorňujeme, že se nejedná o zdravotní služby. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Přístupové údaje je možné sdílet se všemi žáky, studenty a zaměstnanci vzdělávací instituce, která objednávku uskutečnila. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám, které nemají přímou vazbu na instituci, která objednávku uskutečnila, tedy nejsou jejími žáky, studenty nebo zaměstnanci. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

4. ROZSAH AUTORSKÝCH PRÁV: Vzdělávacím institucím (školám) udělujeme právo k předání odkazů na video kurz žákům, studentům a zaměstnancům vzdělávací instituce. Udělujeme rovněž souhlas s umístěním odkazů na jednotlivá videa zakoupeného kurzu na webové stránky instituce, která potvrdila objednávku a uhradila vystavený daňový doklad. V případě odstoupení instituce od kupní smlouvy ve lhůtě do 10 kalendářních dnů bez udání důvodu tento souhlas pozbývá platnosti ke dni odstoupení instituce od kupní smlouvy. Zároveň Kupující zajistí stažení odkazů ze svých webových stránek a rozešle výslovnou informaci o nemožnosti nadále využívat autorsky chráněný obsah žákům, studentům a zaměstnancům, jimž dříve odeslal odkazy na video kurzy, které již od dodavatele obdržel. Video kurz bude v on-line verzi dostupný pro kupující do 31.12.2021. Po ukončení zveřejňování kurzu budou kupujícímu dodány jednotlivé lekce kurzu rovněž ve formě digitálních souborů ve formátu mp4 ke stažení ze serveru Dodavatele. Kupující se stává trvalým vlastníkem těchto off-line verzí kurzů. Nadále je možné jednotlivá videa využívat v rámci vzdělávací instituce, nikoliv je však dále šířit a přenášet na třetí strany.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1. ON-LINE KURZY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože jsme si kvalitou on-line kurzů jisti a současně si přejeme, abyste měli možnost si je v klidu vyzkoušet, dáváme všem Kupujícím možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 15 dnů od dodání on-line kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do on-line kurzu). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na info@fyzioproskoly.cz , info@fyzio.tv nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I těchto VOP. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Kupujícím z řad vzdělávacích institucí - školám, umožňujeme odstoupit od kupní smlouvy do 10 kalendářních dnů od potvrzení závazné objednávky. Informaci o odstoupení od smlouvy ve stanovené garanční lhůtě musí být odesláno e-mailem na info@fyzioproskoly.cz , info@fyzio.tv nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I těchto VOP. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za on-line kurz. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

3. Jak vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

 

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídáme za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídáme vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. U on-line kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@fyziorpskoly.cz nebo info@fyzio.tv.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/  .

 

X. ZÁVĚREM

 

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

4. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.fyzioproskoly.cz/VOP

5. Tyto VOP jsou účinné od 1. 11. 2020